webinar register page

Webinar banner
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปี2021
ในการอภิปรายแบบโต๊ะกลมพร้อมช่วงถาม-ตอบนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจะสนทนาเกี่ยวกับอนาคตที่คาดหวังไว้สำหรับปี 2021 รวมถึงวิธีที่ผู้ประกอบการโรงแรมสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับฟังก์ชันหลักของธุรกิจของตนได้

ด้วยความหวังที่ก่อตัวขึ้นมาใหม่และแนวโน้มที่ปรากฏชัดยิ่งขึ้น มาร่วมทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ของการประกอบธุรกิจโรงแรม เพื่อให้มั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จในอนาคต

ประเด็นพูดคุยในการอภิปรายนี้ ได้แก่

- กระบวนการเช็คอินที่มีประสิทธิภาพในปี 2021 เป็นอย่างไร
- วิธีการสื่อสารกับผู้เข้าพักอย่างมีประสิทธิภาพทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเข้าพัก
- โรงแรมควรเตรียมพร้อมสำหรับพฤติกรรมและความคาดหวังใหม่ๆ อะไรบ้างของนักเดินทาง
- ประสบการณ์ของผู้เข้าพักที่ดีที่สุดจะเป็นอย่างไรในปี 2021
- โรงแรมจำเป็นต้องทำการตลาดแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ในปีหน้า

Dec 2, 2020 03:00 PM in Bangkok

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: SiteMinder.